1/06: ……
2/06:
3/06:
4/06:
5/06:
6/06:
7/06:
8/06:
9/06:
10/06:
——————-MIỀN BẮC CHÀO THÁNG 6 ——————

01/06
(8 6 số)
00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
(7 9 số)
00,01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,27,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,50,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
(6 9 số)
00,02,03,04,06,07,10,11,12,14,15,17,18,20,22,23,27,29,30,32,33,34,36,37,38,39,42,44,45,46,47,52,53,54,55,57,58,60,62,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,80,81,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
(5 9 số)
00,02,03,04,06,07,12,14,15,17,18,20,22,23,27,29,30,32,34,37,38,39,42,45,46,47,53,55,57,58,60,62,64,65,66,67,70,71,72,74,76,77,78,80,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99

———————–THAM THÌ THÂM ———————

(5 0 số)
00,02,03,04,06,07,15,17,18,20,22,23,27,30,32,34,37,38,39,42,45,47,55,57,58,62,64,65,66,67,70,72,74,76,78,80,83,85,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,98,99

CHU BÁ THÔNG