—————MIỀN BẮC CHÀO THÁNG 6 ————–
01/06 : 8x7x6x5x
02/06 : 8x7x6x5x
03/06 : 8x7x6x5x
04/06 : 8x7x6x5x
05/06 : 8x7x
06/06 : 8x7x6x5x
07/06 : 8x7x6x5x
08/06 :

(8 8 số)
00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
(7 9 số)
00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,99
(6 9 số)
00,01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,33,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,56,58,61,62,64,65,67,68,69,71,73,74,75,76,79,80,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,97,99
(5 9 số)
00,03,05,06,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,27,28,30,33,35,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,58,61,62,64,65,67,69,71,74,75,76,79,80,82,83,85,87,88,89,91,93,94,95,97,99

CHU BÁ THÔNG