—————MIỀN BẮC CHÀO THÁNG 6 ————–
01/06 : 8x7x6x5x4x
02/06 : 8x7x6x5x4x
03/06 : 8x7x6x5x
04/06 :
(8 8 số)
00,01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
(7 9 số)
01,03,05,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,23,25,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
(6 9 số)
01,03,05,07,08,09,10,11,13,15,17,18,19,20,23,25,27,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,51,52,53,54,55,56,58,60,61,62,63,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,85,87,89,91,92,93,94,96,98
(5 9 số)
01,03,05,07,08,10,11,13,15,17,18,19,20,23,25,27,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,43,45,48,49,51,52,53,54,58,60,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,76,78,80,81,83,85,87,89,91,94,96,98

————————————–THAM THÌ THÂM CHẾT CẤM KÊU ————————————–

01/06 : HỐC
02/06 : HỐC
03/06 : CHẾT VÌ THAM

(5 0 số)
01,03,05,07,08,10,11,13,15,17,18,20,23,25,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,43,48,51,52,53,58,60,61,62,63,66,67,68,70,71,72,73,74,76,80,81,83,85,91,94,98

CHU BÁ THÔNG