—————-MIỀN BẮC CHÀO THÁNG 6 ————–
01/06 : 8x7x6x5x4x
02/06 : 8x7x6x5x4x
03/06 :
(8 6 số)
00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
(7 9 số)
00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97
(6 9 số)
00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,14,15,16,17,18,22,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,53,55,56,57,58,62,63,65,66,67,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97
(5 8 số)
00,01,02,03,05,06,07,08,11,14,15,17,18,22,26,27,29,30,31,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,53,55,57,58,62,63,65,66,67,70,71,73,75,76,79,80,81,83,84,85,88,89,91,94,95,96,97

————————————–THAM THÌ THÂM CHẾT CẤM KÊU ————————————–

01/06 : HỐC
02/06 : HỐC
03/06 :
(5 0 số)
01,02,03,05,06,07,08,11,14,15,17,18,22,27,30,31,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,53,55,57,58,62,63,65,66,67,71,75,76,79,80,81,84,85,88,89,94,96,97

STD 48.75
BTD 48