—————-MIỀN BẮC CHÀO THÁNG 6 ————–
01/06 : 8x7x6x5x4x
02/06 :
(8 6 số)
00,01,02,03,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,99
(7 9 số)
00,01,02,03,05,07,08,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,35,36,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,95,96,99
(6 9 số)
00,01,02,03,05,07,08,11,17,18,19,20,22,23,25,26,28,30,31,33,35,36,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,99
(5 9 số)
00,01,02,03,05,07,08,11,17,19,20,22,23,25,26,30,31,33,35,39,41,43,44,46,47,48,49,50,52,55,57,58,59,60,61,63,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,90,92,93,94,96,99

————————————–THAM THÌ THÂM CHẾT CẤM KÊU ————————————–

(5 0 số)
01,02,03,05,07,08,11,17,19,20,22,23,25,26,30,31,33,39,41,46,47,48,49,50,55,57,58,59,61,66,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85,90,92,93,94,96,99

CHU BÁ THÔNG